Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden
van JURA Nederland B.V. en JURA Service Factory B.V.

Artikel 1 – Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
Jura: Jura Nederland B.V. of Jura Service Factory B.V., beide statutair gevestigd te Zoetermeer;
Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die producten van Jura afneemt, dan wel met wie Jura een Overeenkomst aangaat of met wie Jura in onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;
Overeenkomst: iedere overeenkomst tot verkoop en levering van Producten door Jura aan Afnemer, die tussen Jura en Afnemer tot stand komt, elke aanwijzing en aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst, alsmede de daaraan gelieerde diensten die Jura ten behoeve van Afnemer verricht;
Order: iedere opdracht van Afnemer, in welke vorm dan ook.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en offertes van Jura en van Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen van Jura en Afnemer, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen gehanteerd door Afnemer wordt hierbij door Jura uitdrukkelijk van de hand gewezen en geheel buiten toepassing verklaard.

Artikel 3 – Aanbiedingen

3.1 Aanbiedingen en offertes van Jura zijn geldig gedurende 8 dagen of zoveel langer of korter als daarin uitdrukkelijk wordt aangegeven, doch worden steeds geheel vrijblijvend gedaan. Aanbiedingen en offertes zijn derhalve hooguit een uitnodiging tot het plaatsten van een Order door Afnemer. Voor Orders na voornoemde termijn en/of anders dan op basis van een aanbieding en/of offerte gelden de daarbij overeengekomen prijzen en condities.

3.2 Jura kan niet worden gehouden aan eventuele druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes of prijsopgaven.

3.3 Alle opgaven door Jura van Producten, maten, omschrijving en/of andere aanduidingen van Producten zijn met zorg gedaan, maar Jura kan er evenwel niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen.

Artikel 5 – Wijzigingen in de Overeenkomst

5.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

5.2 Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in artikel 5.1 wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst.

5.3 Jura behoudt zich het recht voor om op grond van de in de Opdracht gemaakte aanpassingen/wijzigingen eventueel de prijs overeenkomstig de wijzigingen aan te passen.

Artikel 6 – Prijzen

6.1 De prijzen van Jura zijn uitgedrukt in Euro en exclusief omzetbelasting. Niet begrepen in de prijzen zijn de kosten van plaatsing en installatie van de Producten en de kosten van vervoer.

6.2 Elke verandering van factoren die op de prijs en op artikel 6.1 genoemde extra kosten van Jura van invloed is, waaronder aankoopprijzen, valutakoersen, verzekeringstarieven, overige heffingen of belastingen en/of andere factoren, kan Jura doorberekenen aan Afnemer waaronder eveneens worden begrepen prijzen van lopende Orders.

Artikel 7 – Betaling

7.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal Afnemer de hem in rekening gebrachte bedragen vermeld op de factuur, contant aan Jura bij levering van de Producten betalen.

7.2 Indien partijen hebben afgezien van contante betaling, dient de betaling te worden voldaan op een Jura aan te wijzen giro- of bankrekening en dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

7.3 Alle aan Afnemer in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting, inhouding of verrekening worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Afnemer heeft nimmer het recht om zijn verplichting op te schorten.

7.4 Afnemer is zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

7.5 Indien Afnemer ook na het verstrijken van een bij aangetekend schrijven gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is Afnemer verplicht Jura alle buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten, te vergoeden.

7.6 Jura is gerechtigd Afnemer elektronisch te factureren.

Artikel 8 – Zekerheidstelling

8.1 Indien op enig moment bij Jura twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van Afnemer, is Jura gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van Afnemer te eisen dat een vooruitbetaling van de koopsom plaatsvindt of dat deze anderszins deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van het bedrag dat Afnemer onder de Overeenkomst van Afnemer te vorderen mocht hebben.

8.2 Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt gesteld, heeft Jura het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde terug te nemen, onverminderd de overige rechten van Jura, zoals het aan Jura alsdan toekomende recht op betaling van hetgeen bij beëindiging van de Overeenkomst verschuldigd is wegens verrichte gedane leveringen, gemaakte kosten en gedane werkzaamheden.

Artikel 9 – Afleveringstermijnen

9.1 De door Jura opgegeven afleveringstermijnen zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen, doch gelden hooguit als indicatief.

9.2 De afleveringstermijn gaat in op de datum van de schriftelijke bevestiging van de Order door Jura, dan wel bij gebreke van een dergelijke orderbevestiging op de datum dat Jura aanvangt met de uitvoering van de Overeenkomst.

9.3 Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding terzake. Afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van Afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat.

Artikel 10 – Aflevering en risico

10.1 Afnemer draagt er zorg voor dat zijnerzijds niets in de weg staat aan het halen van bepaalde overeengekomen termijnen, waaronder begrepen afleverings- en afname tijdstippen.

10.2 Mocht Afnemer de Producten niet of niet tijdig afnemen, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Jura is alsdan gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten bij wege van schadevergoeding verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.

Artikel 11 – Overmacht

11.1 Indien Jura door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

11.2 Onder overmacht van Jura wordt verstaan elke van de wil van Jura onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Jura kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheid worden ook gerekend: stakingen, stagnatie of andere problemen bij de productie van Jura’s toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

11.3 Jura zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

11.4 Indien de overmachttoestand zes (6) maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Jura als gevolg van overmacht enig voordeel mocht hebben.

Artikel 12 – Eigendomvoorbehoud

12.1 De eigendom van de Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Afnemer nadat deze al hetgeen hij terzake van levering van Producten aan Jura verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder begrepen de desbetreffende koopsom, eventuele ingevolge de Voorwaarden verschuldigde rente, belastingen en kosten, alsmede eventuele terzake van de Producten verrichte of te verrichten werkzaamheden.

12.2 Voordat de eigendom van de Producten op Afnemer overgaan, is Afnemer niet gerechtigd de Producten aan derden in gebruik te geven, aan derden te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Afnemer is slechts gerechtigd de Producten, waarvan Jura de eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voorzover dit in dit kader van Afnemers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is. Dit recht tot wederverkoop vervalt echter indien Jura Afnemer dit recht na het verstrijken van de betalingstermijn ontzegt, of als Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd.

12.3 Indien en zolang Jura de eigenaar is van de Producten, zal Afnemer Jura onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op de Producten. Voorts zal Afnemer Jura op diens verzoek mededelen waar de Producten, waarvan Jura eigenaar is, zich bevinden.

12.4 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Jura.

12.5 Afnemer is verplicht de Producten deugdelijk te verzekeren, in ieder geval tegen risico’s van diefstal, beschadiging en tenietgaan.

12.6 Afnemer zal Jura te allen tijde er op ieder moment toegang verlenen teneinde de Producten, in voorkomend geval, terug te nemen.

Artikel 13 – Reclame

13.1 Afnemer is verplicht de Producten onmiddellijk na ontvangst door hem zelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de Producten die zijn te wijten aan materiaal- of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde Producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk zeven (7) dagen na ontvangst van de Producten schriftelijk aan Jura zijn medegedeeld. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de bovengenoemde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering schriftelijk aan Jura worden gemeld.

13.2 Na het ontdekken van enig gebrek is Afnemer verplicht om het gebruik, de bewerking of verwerking van de betreffende Producten onverwijld te staken. Afnemer zal alle voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door Jura in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking of gebruik.

13.3 Reclames, die Jura bereiken betreffende de Producten, welke verwerkt, bewerkt of niet goed zijn opgeslagen, zullen niet tot vergoeding of vervanging aanleiding kunnen geven.

13.4 Het staat Afnemer niet vrij de Producten te retourneren, voordat Jura daarmee heeft ingestemd. De redelijke kosten van retourneren zijn alsdan voor Jura, maar de Producten blijven voor risico van Afnemer. Indien retourzendingen echter zonder geldige redenen geschieden, zijn alle aan de retourzending verbonden kosten voor rekening van Afnemer.

13.5 Afnemer kan geen aanspraken terzake van reclames over gebreken van Producten doen gelden jegens Jura zolang Afnemer enige niet daar rechtstreeks tegenoverstaande verplichtingen jegens Jura niet is nagekomen.

Artikel 14 – Intellectuele eigendom

14.1 (Technische) tekeningen, berekeningen, fotokopieën, beschrijvingen, modellen en eventuele bescheiden en bijlagen, betrekking hebbende op een aanbieding, blijven eigendom van Jura. Zij mogen zonder uitdrukkelijk toestemming van Jura nimmer openbaar gemaakt worden en/of verveelvoudigd, aan derden worden getoond of afgegeven, bekend gemaakt worden of gebruikt worden en dienen op eerste verzoek van Jura terstond te worden terug gegeven.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

15.1 Jura is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Afnemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, schade aan roerende of onroerende zaken, bedrijfsschade dan wel aan personen.

15.2 Behoudens bepalingen van dwingend recht, waaronder die inzake (product)aansprakelijkheid, is Jura niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook.

15.3 Indien Jura Producten aan Afnemer aflevert welke Jura van diens leveranciers heeft verkregen, is Jura nimmer tot een verdergaande aansprakelijkheid ten opzichte van Afnemer gehouden dan die, waarop Jura ten opzichte van diens toeleverancier aanspraak kan maken.

15.4 De aansprakelijkheid van Jura jegens de Afnemer is uit welke hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot het onder de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen door de verzekeringsmaatschappij aan Jura uit te betalen bedrag (eventueel verminderd met het voor Jura geldende eigen risico).

15.5 Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 13 is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van Jura genoegzaam is aangetoond, dat de Producten niet de eigenschappen bezitten die Afnemer op grond van de Overeenkomst mocht verwachten, zal Jura de keuze hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken Producten kosteloos te repareren, nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken Producten, hetzij Afnemer een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. Door voldoening van een van de hiervoor genoemde prestaties zal Jura terzake van haar garantieverplichting volledig zijn gekweten en zal Jura tot geen enkele verdere (schade) vergoeding zijn gehouden.

15.6 Op de aansprakelijkheidsbeperkingen van artikel 15.1, 15.2, 15.3 en 15.4 zal Jura geen beroep doen indien de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar leidinggevend personeel.

15.7 Behoudens in geval van grove schuld of opzet van Juras leidinggevend personeel, zal Afnemer Jura vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, terzake van vergoeding van schade en kosten, verbandhoudende met de Producten, c.q. voortvloeiende uit het gebruik de bewerking of verwerking van de Producten.

Artikel 16 – Verjaring

16.1 Alle rechtsvorderingen van de Afnemer uit hoofde van een aan deze Voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag dat de Producten werden afgeleverd of hadden moeten worden afgeleverd dan wel vanaf de dag de werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden voltooid.

Artikel 17 – Retentierecht

17.1 Jura is bevoegd om alle zaken die zij van Afnemer onder zich heeft, onder zich te houden totdat Afnemer aan al zijn verplichtingen jegens Jura heeft voldaan.

17.2 Afnemer heeft geen retentierecht op de Producten en doet daarvan, indien en voorzover verreist, onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van.

Artikel 18 – Toepasselijk recht, bevoegde rechter

18.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

18.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Voorwaarden zullen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Haaglanden onder nummer 27168192